Gối Hơi TX

Mã sản phẩm: 20180831-70
Gối Hơi

Nguyên tắc hoạt động của gối hơi :